Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

Dodatek k provoznímu řádu

27. 4. 2020
Obrázek

Vážení návštěvníci, 

 

níže naleznete dodatek k provoznímu řádu týkající se opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

 

Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny BigWall.

 

Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné provozní řád doplnit následovně. Vstupem na stěnu klient potvrzuje souhlas s dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla uvedená v tomto dodatku.

 

Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.

 

 1. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn z chodby.
 2. Všichni klienti musejí udržovat rozestupy alespoň 2 m.
 3. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na stěně. Pokud v průběhu lezení nebo jištění dojde k  posunutí či ztrátě ochranného prostředku, je lezec i jistič povinen nejprve dokončit všechny činnosti zajišťující bezpečnost lezce i jističe a teprve po té ochranný prostředek opět nasadit.
 4. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.
 5. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

 

Opatření provozovatele lezecké stěny BigWall nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR.

 1. Po celou dobu otevření lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání. Budou tedy otevřena všechna střešní okna (s výjimkou deště) a velká vrata.
 2. Půjčovna lezeckého vybavení bude mimo provoz.
 3. Ve všech sektorech (lezecká stěna, boulder, galerie) budou umístěny nádoby s dezinfekcí.

Doporučení provozovatele lezecké stěny BigWall.

 1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 14ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.
 2. Pokud je to možné, využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O návštěvnosti v jednotlivých hodinách budeme průběžně informovat.
 3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dezinfekci rukou.  Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo použit tekuté magnesium s obsahem lihu.
 4. Pro bezpečné dodržení minimálního odstupu 2 m nastupujte do cest ob linii.
 5. Při cvakání expresek si nepomáhejte přidržováním lana v zubech.
 6. Doporučujeme, aby každý používal své osobní lano, jistící pomůcky a lezečky.
 7. Pokud zrovna nelezete nebo nejistíte, udžujte přiměřené rozestupy.

Platnost od 28. 4. 2020

 

ADDENDUM TO THE OPERATING RULES - measures against the spread of Covid-19.

At the climbing wall, the previous operating rules of BigWall still apply. However, due to the current situation, it was necessary to amend the operating rules as follows.
By entering the climbing center, the client confirms his agreement with these additional operating rules. In the event of a conflict between the normal operating rules and the addendum, the new rules set out in this addendum shall apply.
Based on the 195th government resolution of the Czech Republic, dated April 23th, 2020, No. 453, visitors to the climbing center are obliged to comply with the following restrictions:

1. Clients cannot use the changing rooms and showers. Access to the toilet is provided in the entrance hall.
2. All clients must keep a distance of at least 2 meters from other people.
3. Entry to the premises is allowed only with a respiratory protective equipment. The client is obliged to use it throughout the stay on the wall and the entire premises. If a situation of shifting or loss of the protective equipment occurs during climbing or belaying, the climber and the belayer are obliged to first complete all actions ensuring the safety of both the climber and the belayer, and only then put the respiratory protective equipment back in place.
4. The client must perform a hand disinfection before entering to the sports ground. Disinfectant is available at the reception.

Additional measures adopted by the BigWall climbing wall operator beyond the above resolution of the Czech Republic Government:

1. At all times, during the opening hours of the climbing center, a maximum ventilation of the climbing hall will be ensured. All roof windows (except while raining), and doors connected to the exterior will remain opened.
2. The rental of climbing equipment is not in operation.
3. In all areas of the climbing center there are containers with disinfectant.

Recommendations from the BigWall climbing wall operator:

1. We ask our clients to come to the premises only if they feel completely healthy, do not have any symptoms, such a fever; and are unaware of being in contact with a person afflicted by Covid-19 during the past 14 days.
2. If possible, use the morning hours to visit the climbing wall, when a lower attendance to the climbing center is usually expected. We will keep you informed about attendance in individual hours.
3. We recommend that all clients disinfect their hands before each climb, either route or boulder. Disinfection can be performed by means provided by the wall operator. Liquid magnesium containing alcohol could be also used.
4. To safely keep a minimum distance of 2 m with respect to other climbers, please try to climb every second climbing route; i.e. if one route is occupied, avoid climbing the one that is right next to it.
5. Before clipping quickdraws, avoid using your mouth to hold the rope.
6. We recommend that everyone use their personal rope, belaying equipment and climbing shoes.
7. If you are not climbing or belaying, please try to keep safety minimum distance.