Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.

REGISTRACE

DO DENÍČKU

Vykřičník
Vykřičník
Vykřičník
Jméno: Vykřičník
Příjmení: Vykřičník
Přezdívka: Vykřičník
Datum narození: Vykřičník
Jsem: Vykřičník

Registrací vyjadřujete svůj souhlas podmínkami použití.

DO NÁVŠTĚVNÍHO SYSTÉMUREGISTROVAT SE

Souhlas s poskytnutím údajů pro registraci a podmínky registraceVyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci na webu big-wall.cz souhlas s evidencí veškerých údajů (vč. osobních) uvedených v tomto formuláři a formulářích dostupných po registraci v databázi provozované společností Lezecká stěna Praha, s.r.o. (dále jen „Správce“). Osobní údaje poskytnuté Správci budou využívány výhradně pro účely použití v rezervaci. Jejich ochrana se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Jakékoli další nakládání s předmětnými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu zájemce. Zájemce má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Zájemce má právo kdykoliv požádat o vymazání údajů z databáze rezervačního systému zasláním požadavku na emailovou adresu info@big-wall.cz. Údaje může zájemce také sám editovat či mazat v adekvátní sekci po přihlášení ke svému profilu.Podmínky registrace:


Podmínky užívání stanovující pravidla mezi Správcem a uživatelem těchto služeb.

 1. Používáním služeb BigWall se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.big-wall.cz.
 2. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 3. Stisknutím tlačítka „Registrovat se“ potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými níže.
 4. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb BigWall a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky a platnými pravidly používání služeb provozovatele.
 7. Provozovatel má právo ze služby BigWall odstranit uživatelský účet:
  • jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti),
  • pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele,
  • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby,
  • pokud budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba,
  • který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
 8. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 9. V případě, že v rámci konkrétní služby bude uživatel poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb BigWall, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty.
 11. Poučení: Vkládání osobních údajů v nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k dalšímu použití v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům. Potvrzením licenčního ujednání uživatel dává souhlas k uchovávání těchto údajů v rámci služeb provozovatele.